Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phạm Quang Vũ

Ông Phạm Quang Vũ là cử nhân Kinh tế. Ông Vũ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinacafé Biên Hòa từ 10/4/2013.

Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Trung Thành

Ông Thành sinh năm 1971, là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu vào Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/4/2014.

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Lê Hùng Dũng

Ông Lê Hùng Dũng là cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, là Ủy viên Hội đồng Quản trị.

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Lê Quang Chính

Ông Lê Quang Chính là cử nhân kinh tế. Từ tháng 6 năm 2010, ông Chính được bầu là Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Phạm Hồng Sơn

Ông Phạm Hồng Sơn sinh săm 1963, là Tiến sĩ kỹ thuật, được Đại hội đồng cổ đông VCF bầu vào Hội đồng Quản trị từ ngày 11/5/2013.

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Nguyễn Hoàng Yến

Bà Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 1963, là Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga, được Đại hội đồng cổ đông VCF bầu vào Hội đồng Quản trị từ ngày 11/5/2013.

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Đinh Quang Hoàn

Ông Đinh Quang Hoàn là Thạc sĩ Kinh tế và là hội viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc. Ông Hoàn được bầu vào HĐQT Vinacafé Biên Hòa từ ngày 27/10/2011.

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Tô Hải

Ông Tô Hải là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Hiện nay ông Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bản Việt. Trước đó, ông là Giám đốc chi nhánh – Công ty chứng khoán Bảo Việt từ năm 2003 đến 2007; Trưởng phòng tư vấn – Công ty chứng khoán Đông Á từ năm 2002 đến 2003.

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Nguyễn Văn Hà

 Kể từ ngày 10/4/2013, ông Hà được Hội đồng quản trị bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014 của Công ty.

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Phạm Đình Toại

Ông Phạm Đình Toại sinh năm 1967, là Cử nhân Tài chính Kế toán và Cử nhân Công nghệ Thông tin được Đại hội đồng cổ đông VCF bầu vào Hội đồng Quản trị từ ngày 11/5/2013.