Thông báo v/v nhận được đề nghị chào mua công khai

 

THÔNG BÁO
V/v: Nhận được đề nghị chào mua công khai


Kính gửi
: - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa
                - Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

 

 

Ngày 01/9/2011, Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhận được Nghị quyết HĐQT số 0831/NQ-HĐQT-11 ngày 31/8/2011 và Bản đăng ký chào mua công khai của Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan.

Căn cứ Mục 3 Khoản II của Thông tư số: 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng”, Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin thông báo đến Quý Cổ đông và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh những thông tin sau:

1.    Tính đến ngày 31/8/2011, Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan chưa sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa;


2.    Hiện Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan dự kiến thực hiện chào mua công khai 13.320.000 cổ phiếu, tương đương 50,11% vốn điều lệ Công ty;


3.    Thời gian dự kiến thực hiện chào mua công khai từ ngày 12/9/2011 đến ngày 11/10/2011;


4.    Đơn vị làm đại lý thực hiện chào mua được chỉ định là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Trên đây là một số thông tin Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin thông báo đến Quý Cổ đông và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính chào./.

TỔNG GIÁM ĐỐC


(Đã ký, đóng dấu)

 

Phạm Quang Vũ

 

 

 

Vui lòng ấn vào download file góc phải phía dưới trang này để tải toàn bộ nội dung (bản PDF).

 

 

 

 

Tin khác